श्री महालक्ष्मी अष्टक | Mahalakshmi Ashtakam lyrics

lakshmi mata is the supreme goddess of wealth and auspiciousness. Mata Lakshmi is the personification of beauty, good fortune, strength, fertility, luck and abundance. His merciful blessings can remove poverty.

Chanting Mahalakshmi Ashtakam Ashtotaram and Sahasranam while worshipping Goddess Lakshmi is good for a prosperous life.

Mahalakshmi Ashtakam lyrics in Hindi

श्री महालक्ष्मी अष्टक

नमस्तेस्तू महामाये श्रीपिठे सूरपुजिते ।
शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तूते ॥

नमस्ते गरूडारूढे कोलासूर भयंकरी ।
सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तूते ॥

सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी ।
सर्व दुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तूते ॥

सिद्धीबुद्धूीप्रदे देवी भुक्तिमुक्ति प्रदायिनी ।
मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तूते ॥

आद्यंतरहिते देवी आद्यशक्ती महेश्वरी ।
योगजे योगसंभूते महालक्ष्मी नमोस्तूते ॥

स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ती महोदरे ।
महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तूते ॥

पद्मासनस्थिते देवी परब्रम्हस्वरूपिणी ।
परमेशि जगन्मातर्र महालक्ष्मी नमोस्तूते ॥

श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते ।
जगत्स्थिते जगन्मार्त महालक्ष्मी नमोस्तूते ॥

महालक्ष्म्यष्टकस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान्नरः ।
सर्वसिद्धीमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा ॥

एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनं ।
द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्य समन्वितः ॥

त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रूविनाशनं ।
महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा ॥

॥ इतिंद्रकृत श्रीमहालक्ष्म्यष्टकस्तवः संपूर्णः ॥

Related Article: 10 Maha Laxmi Mantra: Chanting this mantra for wealth

Mahalakshmi Ashtakam Lyrics in English

Namastestu Mahamaye Shri Pithe Surpujite ।
Shankh Chakr Gada Haste Mahalakshmi Namostute ॥

Namaste Garudarudhe Kolasur Bhayankari ।
Sarv Paap Hare Devi Mahalakshmi Namostute ॥

Sarvangye Sarvavarade Sarvadusht Bhayankari ।
Sarv Duhkh Hare Devi Mahalakshmi Namostute ॥

Siddhibuddhiprade Devi Bhuktimukti Pradayini ।
Mantramurte Sada Devi Mahalakshmi Namostute ॥

Adyantrahithe Devi Adyashakti Maheshwari ।
Yogaje Yogsambhute Mahalakshmi Namostute ॥

Sthula Sukhma Maharaudre Mahashakti Mahodare ।
Mahapap Hare Devi Mahalakshmi Namostute ॥

Padmasana Sthite Devi Parabrahma Swarupini ।
Parmesi Jaganmarta Mahalakshmi Namostute ॥

Shwetambardhare Devi Nanalankar Bhushite ।
Jagastasthe Jaganmarta Mahalakshmi Namostute ॥

Mahalakshmishtakastotranya: Pathet Bhaktimanarah ।
Sarvsiddhimavapnotti Rajya Prapanoti Sarvada ॥

Ek Kale Pathennityam Mahapapvinasanam ।
Dwabikalam Yah: Pathennityam Dhana Dhanyam Samanwitah ॥

Trikalam Yah: Pathennityam Mahashatruvinashnam ।
Mahalakshmi Bhavenityam Prasanna Varada Shubha ॥

॥ Itindrakruta Shrimahalakshyamstakstavah Sampurnah ॥

Mahalakshmi Ashtakam Lyrics in Bengali

নমস্তেঽস্তু মহামাযে শ্রীপীঠে সুরপূজিতে ।
শংখচক্র গদাহস্তে মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে ॥

নমস্তে গরুডারূঢে কোলাসুর ভযংকরি ।
সর্বপাপহরে দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে ॥

সর্বজ্ঞে সর্ববরদে সর্ব দুষ্ট ভযংকরি ।
সর্বদুঃখ হরে দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে ॥

সিদ্ধি বুদ্ধি প্রদে দেবি ভুক্তি মুক্তি প্রদাযিনি ।
মংত্র মূর্তে সদা দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে ॥

আদ্যংত রহিতে দেবি আদিশক্তি মহেশ্বরি ।
যোগজ্ঞে যোগ সংভূতে মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে ॥

স্থূল সূক্ষ্ম মহারৌদ্রে মহাশক্তি মহোদরে ।
মহা পাপ হরে দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে ॥

পদ্মাসন স্থিতে দেবি পরব্রহ্ম স্বরূপিণি ।
পরমেশি জগন্মাতঃ মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে ॥

শ্বেতাংবরধরে দেবি নানালংকার ভূষিতে ।
জগস্থিতে জগন্মাতঃ মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে ॥

মহালক্ষ্মষ্টকং স্তোত্রং যঃ পঠেদ্ ভক্তিমান্ নরঃ ।
সর্ব সিদ্ধি মবাপ্নোতি রাজ্যং প্রাপ্নোতি সর্বদা ॥

এককালে পঠেন্নিত্যং মহাপাপ বিনাশনম্ ।
দ্বিকালং যঃ পঠেন্নিত্যং ধন ধান্য সমন্বিতঃ ॥

ত্রিকালং যঃ পঠেন্নিত্যং মহাশত্রু বিনাশনম্ ।
মহালক্ষ্মী র্ভবেন্-নিত্যং প্রসন্না বরদা শুভা ॥

[ইংত্যকৃত শ্রী মহালক্ষ্ম্যষ্টক স্তোত্রং সংপূর্ণম্]

Related Article:

Leave a Reply