Read more about the article सुन्दरकाण्ड पाठ लिरिक्स | Sunderkand Ka Paath
सुन्दरकाण्ड-पाठ

सुन्दरकाण्ड पाठ लिरिक्स | Sunderkand Ka Paath

सुन्दरकाण्ड पाठ (Sunderkand Ka Paath)  ॥ श्लोक ॥ शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं,ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम्‌। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं,वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌॥१॥ नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये,सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ…

Continue Readingसुन्दरकाण्ड पाठ लिरिक्स | Sunderkand Ka Paath