Mahisasurmardini Stotra – Aigiri Nandini Lyrics in Hindi

  • Post author:
  • Post category:Mantra
  • Reading time:9 mins read

Mahisasurmardini Stotra – Aigiri Nandini Lyrics in Hindi

महिषासुर मर्दिनी – आई गिरी नंदिनी स्तोत्र

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते
गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।
भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १ ॥

सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते
त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते
दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २ ॥

अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते
शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमलय शृङ्गनिजालय मध्यगते ।
मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ३ ॥

अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्द गजाधिपते
रिपुगजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते ।
निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ४ ॥

अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते
चतुरविचार धुरीणमहाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते ।
दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदुत कृतान्तमते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ५ ॥

अयि शरणागत वैरिवधुवर वीरवराभय दायकरे
त्रिभुवनमस्तक शुलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शुलकरे ।
दुमिदुमितामर धुन्दुभिनादमहोमुखरीकृत दिङ्मकरे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ६ ॥

अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते
समरविशोषित शोणितबीज समुद्भवशोणित बीजलते ।
शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ७ ॥

धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके
कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हताबटुके ।
कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ८ ॥

सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते
कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते ।
धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ९ ॥

जय जय जप्य जयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते
झणझणझिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते ।
नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १० ॥

अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते
श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते ।
सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ११ ॥

सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते
विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते ।
शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १२ ॥

अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्ग जराजपते
त्रिभुवनभुषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते ।
अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १३ ॥

कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते
सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले ।
अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्बकुलालिकुले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १४ ॥

करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते
मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते ।
निजगणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १५ ॥

कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे
प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे
जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १६ ॥

विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते
कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते ।
सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते ।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १७ ॥

पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् ।
तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १८ ॥

कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति तेगुणरङ्गभुवम्
भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम् ।
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १९ ॥

तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते
किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते ।
मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २० ॥

अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते ।
यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २१ ॥

Mahisasurmardini Stotra – Aigiri Nandini Lyrics PDF

You can download theMahisasurmardini Stotra – Aigiri Nandini Lyrics PDF format from the given below link.

Click Here To Download

Mahisasurmardini Stotra – Aigiri Nandini Lyrics in English

Ayi Giri Nandini, Nandhitha Medhini, Viswa Vinodhini Nandanuthe
Girivara Vindhya Sirodhi Nivasini, Vishnu Vilasini Jishnu Nuthe ।
Bhagawathi Hey Sithi Kanda Kudumbini, Bhoori Kudumbini Bhoori Kruthe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 1 ॥

Suravara Varshini, Durdara Darshini, Durmukhamarshani, Harsha Rathe,
Tribhuvana Poshini, Sankara Thoshini, Kilbisisha Moshini, Ghosha Rathe
Danuja Niroshini, Dithisutha Roshini, Durmatha Soshini, Sindhu Suthe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 2 ॥

Ayi Jagadambha Madambha , Kadambha, Vana Priya Vasini, Hasarathe,
Shikhari Siromani, Thunga Himalaya, Srunga Nijalaya, Madhyagathe ।
Madhu Madure, Mdhukaitabha Banjini, Kaitabha Banjini, Rasa Rathe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 3 ॥

Ayi Satha Kanda, Vikanditha Runda, Vithunditha Shunda, Gajathipathe,
Ripu Gaja Ganda , Vidhaarana Chanda, Paraakrama Shunda, Mrugathipathe ।
Nija Bhuja Danda Nipaathitha Khanda, Vipaathitha Munda, Bhatathipathe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 4 ॥

Ayi Rana Durmathashathru Vadhothitha, Durdhara Nirjjara, Shakthi Bruthe,
Chathura Vicharadureena Maha Shiva, Duthatkrutha Pramadhipathe ।
Duritha Dureeha, Dhurasaya Durmathi, Dhanava Dhutha Kruithaanthamathe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 5 ॥

Ayi Saranagatha Vairi Vadhuvara, Veera Varaa Bhaya Dhayakare,
Tribhuvana Masthaka Soola Virodhi, Sirodhi Krithamala Shoolakare ।
Dimidmi Thaamara Dundubinadha Mahaa , Ukharikruthatigmakare,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 6 ॥

Ayi Nija Huum Kruthimathra Niraakrutha, Dhoomra Vilochana Dhoomra Sathe,
Samara Vishoshitha Sonitha Bheeja, Samudhbhava Sonitha Bheejalathe ।
Shiva Shiva Shumbha Nishumbhamaha Hava, Tarpitha Bhootha Pisacha Rathe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 7 ॥

Dhanu Ranushanga Rana Kshana Sanga, Parisphuradanga Natath Katake,
Kanaka Pishanga Brushathka Nishanga, Rasadbhata Shrunga Hatavatuke ।
Kritha Chaturanga Bala Kshithirangakadath , Bahuranga Ratadhpatuke,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 8 ॥

Sura-lalanaa Tatatheyi Tatheyi Krta-abhinayo-dara Nrtya-rate
Krta Kukuthah Kukutho Gaddadaadika-taala Kutuuhala Gaana-rate ।
Dhudhukutta Dhukkutta Dhimdhimita Dhvani Dhiira Mrdamga Ninaada-rate
Jaya Jaya He Mahissaasura-mardini Ramya-kapardini Shaila-sute ॥ 9 ॥

Jaya Jaya Hey Japya Jayejaya Shabda , Parastuti Tatpara Vishvanute ,
Bhana Bhanabhinjimi Bhingrutha Noopura, Sinjitha Mohitha Bhootha Pathe ।
Nadintha Nataartha Nadi Nada Nayaka, Naditha Natya Sugaanarathe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 10 ॥

Ayi Sumana Sumana, Sumana Sumanohara Kanthiyuthe,
Sritha Rajani Rajani Rajani, Rajaneekaravakthra Vruthe ।
Sunayana Vibhramarabhrama, Bhramarabrahmaradhipadhe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 11 ॥

Sahitha Maha Hava Mallama Hallika, Mallitharallaka Mallarathe,
Virachithavallika Pallika Mallika Billika , Bhillika Varga Vruthe ।
Sithakruthapulli Samulla Sitharuna, Thallaja Pallava Sallalithe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 12 ॥

Avirala Ganda Kalatha Mada Medura, Matha Matanga Rajapathe,
Tribhuvana Bhooshana Bhootha Kalanidhi, Roopa Payonidhi Raja Suthe ।
Ayi Suda Thijjana Lalasa Manasa , Mohana Manmatha Raja Suthe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 13 ॥

Kamala Dalaamala Komala Kanthi, Kala Kalithaamala Bala Lathe,
Sakala Vilasa Kala Nilayakrama, Keli Chalathkala Hamsa Kule ।
Alikula Sankula Kuvalaya Mandala , Mauli Miladh Bhakulalikule,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 14 ॥

Kara Murali Rava Veejitha Koojitha, Lajjitha Kokila Manjumathe,
Militha Pulinda Manohara Kunchitha, Ranchitha Shaila Nikunjakathe ।
Nija Guna Bhootha Maha Sabari Gana, Sathguna Sambrutha Kelithale,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 15 ॥

Kati Thata Peetha Dukoola Vichithra, Mayuka Thiraskrutha Chandra Ruche,
Pranatha Suraasura Mouli Mani Sphura , Damsula Sannka Chandra Ruche
Jitha Kanakachala Maulipadorjitha, Nirbhara Kunjara Kumbhakuche,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 16 ॥

Vijitha Sahasra Karaika Sahasrakaraika, Sarakaraika Nuthe,
Krutha Sutha Tharaka Sangaratharaka, Sangaratharaka Soonu Suthe ।
Suratha Samadhi Samana Samadhi, Samadhi Samadhi Sujatharathe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 17 ॥

Padakamalam Karuna Nilaye Varivasyathi, Yo Anudhinam Sa Shive,
Ayi Kamale Kamala Nilaye Kamala Nilaya, Sa Katham Na Bhaveth ।
Thava Padameva Param Ithi, Anusheelayatho Mama Kim Na Shive,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 18 ॥

Kanakala Sathkala Sindhu Jalairanu, Sinjinuthe Guna Ranga Bhuvam,
Bhajathi Sa Kim Na Shachi Kucha Kumbha, Thati Pari Rambha Sukhanubhavam ।
Thava Charanam Saranam Kara Vani, Nataamaravaaninivasi Shivam,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 19 ॥

Thava Vimalendu Kulam Vadnedumalam, Sakalayananu Kulayathe,
Kimu Puruhootha Pureendu Mukhi, Sumukhibhee Rasou Vimukhi Kriyathe ।
Mama Thu Matham Shivanama Dhane, Bhavathi Krupaya Kimu Na Kriyathe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 20 ॥

Ayi Mai Deena Dayalu Thaya Krupayaiva, Thvaya Bhavthavyam Ume,
Ayi Jagatho Janani Kripayaa Asi, Thatha Anumithasi Rathe Na ।
Yaduchitham Atra Bhavathvya Rari Kurutha, Durutha Pamapakarute
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini , Ramya Kapardini, Shaila Suthe ॥ 21 ॥

Related Article:

Leave a Reply