शिव लिङ्गाष्टकम् लिरिक्स | Shiv Lingashtakam in Hindi lyrics

  • Post author:
  • Post category:Lord Shiv
  • Post last modified:November 25, 2023
  • Reading time:4 mins read

Shiv lingashtakam in Hindi lyrics शिव लिङ्गाष्टकम् लिरिक्स ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् ।जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् ॥१॥ देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गम् ।रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् ॥२॥ सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् ।सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् ॥३॥…

Continue Readingशिव लिङ्गाष्टकम् लिरिक्स | Shiv Lingashtakam in Hindi lyrics